Hizmet Alımı Personelinin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları
20 Şubat 2018Batman Bölge Devlet Hastanesi Hizmet Alım Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 20/02/2018


Batman Bölge Devlet Hastanesi Hizmet Alım Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

İLAN

Batman Bölge Devlet Hastanesi; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Ayrıca 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” Hizmet Alımı Sözleşmesi Açısından Kapsamın Belirlenmesi başlığı altında bulunan 7 üncü maddesinin (3) numaralı bendi gereği Arşiv Araştırma Sonucu olumsuz gelenler için; işe alım hakkını kaybedecektir.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Batman Bölge Devlet Hastanesine gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.20/02/2018    

 EK-1-sınava katılmaya hak kazananlar listesi:     KABUL LİSTESİ-1.PDF


   EK-2- sınava katılmaya hak kazanamayanlar listesi: RED LİSTESİ-2.PDF