Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Takvimi
08 Mart 2018

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş taleplerine ilişkin sözlü sınava tabii tutulacak personellerin sınav  yer,tarih ve saatlerini gösterir takvim aşağıdaki listede belirtilmiştir.

NOT: 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 ve 24 maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve Esaslar Hizmet Alımı Sözleşmesi Açısından Kapsamın belirlenmesi başlığı altında bulunan 7.maddesinin (3) numaralı bendi gereği Güvenlik ve Arşiv araştırma sonucu olumsuz gelenler için; Sözlü Sınavından başarılı olsalar dahi Bakanlık tarafından kadroya geçiş işlemleri iptal edilecektir.

Sınav Takvimi İçin Tıklayınız