Anne Dostu Hastane
07 Kasım 2023

ANNE DOSTU HASTANE

Batman EAH TDL Birimi Tanıtım Videosu


                   Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacı ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “ANNE DOSTU HASTANE” projesi kapsamında BATMAN EĞİTİM VE ARŞATIRMA HASTANESİ olarak başvurmuş bulunmaktayız. Hastanemiz 2021 yılı itibariyle anne dostu hastane kriterlerinde hizmet vermektedir.

                   Anne, bebek ve aile dostu bir proje olan “Anne Dostu Hastane” projesinde, mahremiyete dayalı tek kişilik “Doğum Üniteleri”nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, son yıllarda hızla artan sezaryan ile yapılan doğumları ve müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebelerin kendilerini rahat ve ev ortamında gibi hissetmeleri ve yatağa bağlı kalmadan özgürce hareket edebilmeleri, tek kişilik odalarda doğum yapabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Anne Dostu Hastane ünvanı almak isteyen bir kurum olarak amacımız, tüm gebelerin, gerektiğinde bir yakınının da kalabileceği tek kişilik odalarda doğum yapmalarını sağlamak,gereksiz sezeryan ameliyatlarını önlemek ve doğum yapacağı hastaneyi, personeli, ebe ve doktorunu gebelik döneminde tanımasını ve hastanemizin doğum için en çok tercih edilen hastane olmasını sağlamaktır.Tüm gebeleri hastanemizde takip edilmeye, gebe okulumuzu, doğum salonu ve servislerimizi görmeye davet ediyoruz.

                 Anne Dostu Hastane Kriterleri aşağıda sunulmaktadır.

     1.Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. 

  ·   Gebe ve lohusa takipleri güncel bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine uygun olarak yapılmalıdır. 

     2.Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır. 

 ·   Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilirken gerekli bilgilendirmeler yapılmalı ve “Aydınlatılmış Onam Formu” okutulup imzalatılmalıdır.

·   Gebeler doğumun planlanmasına katkıda bulunabilmelidir.

·   Gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini esas alan bir hizmet modeli uygulanmalı, gebe ve yakınlarına yönelik gebelik ve doğumla ilgili bilgilendirme materyalleri (yazılı, görsel, maketler, modeller vs.) olmalıdır. 

          3.Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmalıdır.

 ·    Kurumlar 7 gün 24 saat hizmet verebilen, anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen ünitelerden oluşmalıdır. 

  ·   Doğum üniteleri ulusal denetimlerle sınıflandırılmış olmalı ve kurumlar sağladıkları bakımın kalitesinden sorumlu olmalıdır. 

  ·   Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumları, her gebe ile birebir ilgilenen, onlarla iyi iletişim kuran yeterli sayı ve kalitede sağlık personeline sahip olmalıdır.

  ·   Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumları güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almalıdır.  

         4.Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.

  ·   Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesi sağlanmalı, yanına uygun bir refakatçi seçebilmelidir.

   ·   Doğum sürecinde servislerde gebeye fiziksel ve duygusal destek birebir olmalı ve gebeler bu desteğe kolaylıkla ulaşılabilmelidir.

   ·   Travay sırasında gebe için pozisyon kısıtlaması olmamalı, istediği pozisyonda yatabilmeli, odada rahatça yürüyebilmeli, hareket edebilmelidir.

  ·    Gebelerin aktif pozisyonlarda ıkınmaları teşvik edilerek, doğum gerçekleştirilmelidir.

5.Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır. 

   ·    Beslenme ve sıvı alımı kesilmemelidir.

   ·    Lavman, traş gibi işlemler rutin olarak uygulanmamalıdır.

   ·    Erken amniyotomi, sık tuşe, üretral kateter uygulanmamalıdır.

   ·    Kurumun sezaryen oranı, kabul edilebilir minimum ve maksimum seviyeleri aşmamalıdır.

6.Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.
  ·   Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler multidisipliner yaklaşım ile donanımlı bir ekip tarafından verilmelidir. Yüksek riskli gebelere yaklaşım ve sevk konusunda doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumunun yazılı bir eylem planı olmalıdır.

  ·    İsteyen hastalara doğum analjezisi hizmeti sunulabilmelidir.

 7.Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

  ·    Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmelidir.

  ·    Gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı bir komplikasyon nedeniyle müracaat eden gebeler hemen kabul edilip gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılmalıdır.

  ·     Hasta stabilize edildikten sonra sevk edilmelidir.

  ·     Sevk, 112 ile irtibata geçilerek yapılmalıdır.

  ·     Sevk edilen kurum, sevk eden kuruma vakalarla ilgili geri bildirim yapmalıdır.

 8.Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

 ·     Bebek Dostu Hastane kriterlerine uyulmalıdır.

·     Anne ve ailelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmalı ve devamı desteklenmelidir.

·     Lohusa normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmalı, postpartum bakım almalıdır.

 9.Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

 ·    Hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır.

·   “Doğum Öncesi Bakım”, “Acil Obstetrik Bakım”, “Doğum ve Sezaryen Eylemi”, “Doğum Sonu Bakım Yönetim” Rehberlerinin kullanımı konusunda izleme değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

·    Bünyesinde çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin bu prensip ve ilkeleri benimsemeleri ve bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. 

·    Çalışanlar referans materyallere 24 saat erişebilmelidir.

 10.Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.

 ·   Merkezler, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtları elektronik ortamda düzenli ve doğru bir şekilde tutmalıdır.

·    İstatistiksel veriler internet ortamında yayınlamalı, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık tutulmalıdır.

·    Maternal ve perinatal mortalite ve morbiditeleri dikkatlice izlenmeli, bu amaçla düzenli geribildirim toplantıları yapılmalıdır.


  

BATMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ EMZİRME POLİTİKASI

1)Hastanemizde anne sütü ve uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacı ile bir emzirme politikası oluşturulmuştur.

     * “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa” ve “Dünya Sağlık Asamblesi”nin ilgili kararları uygulanmakta , hastanemizde gerekli tedbirler alınmaktadır.

      *  Tüm personele ve hastanemizden hizmet alan hastalara yönelik herkes tarafından anlaşılabilen, uygun yerlerde görsel olarak asılan BATMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ EMZİRME POLİTİKASI bulunmaktadır.

    * Anne Sütü ve Emzirmenin teşviki ve korunması amacı ile hastanemizde yürütülen Bebek Dostu Sağlık Kurumu hizmetlerinde sürekli izleme ve veri yönetim sistemi hastane idaresi tarafından yürütülmektedir.

2) Hastanemizde hizmet veren tüm sağlık personeline yönelik Anne Sütü ve Emzirme konusunda annelere destek olmaları hususunda hizmet içi eğitimler bilgi, yetkinlik ve beceri kazanmaları için düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

3) Hamile kadınlara ve ailelerine anne sütü ve emzirmenin önemi konularında danışmanlık verilmektedir.

4) Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa süre içinde ten-tene temas kurması sağlanarak,emzirmeye başlaması,ten-tene temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunmaktadır.

5) Annelere emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerinden ayrı kaldıklarında anne sütünün “Elle Meme Sağma Tekniği” ile nasıl sağılacağı ve saklanacağı konusunda eğitim ve danışmanlık verilmektedir.

6) Hastanemizde tıbbi nedenler haricinde yenidoğanlara anne sütü haricinde hiçbir yiyecek ve içecek verilmemektedir.

7) Hastanemizde oldukları sürece tıbbi bir neden yok ise anneler ve bebekleri 24 saat aynı odada kalmaktadır.

8) Bebeğin her istediğinde anne sütü alması sağlanmakta, süre kısıtlaması yapılmamakta,annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği acıkma işaretlerini tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek verilmektedir.

9) Emziren bebeklere emzik ve biberon kullanımında emzirme ve anne sütü uygulamalarında yaşanacak riskler konusunda annelere danışmanlık verilmektedir.

10) Annelere ve ailelerine taburcu olduktan sonra emzirmeyi nasıl sürdürecekleri, karşılaşacakları sorunları çözebilmeleri için; Hastanemiz ve Aile Hekimliği Birimlerine yönlendirme yapılması amacı ile sürekli destek ve bilgilendirme yapılmaktadır.

TABURCULUK SONRASI EMZİRME DANIŞMANLIĞI İÇİN ZEMİN KAT LAKTASYON VE RELAKTASYON POLKLİNİĞİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ…

  
 • 14.jpeg
 • tl1.jpeg
 • tl2.jpeg

Eğitim Araştırma Hastanemiz Konferans Salonunda, sağlık ekiplerimiz tarafından Sağlık çalışanlarına 'Anne Dostu Hastane’ konulu eğitim verildi.

 • e4.jpeg
 • e3.jpeg
 • e5.jpeg
 • e6.jpeg


Eğitim Ve Araştırma Hastanemizde ‘Anne Dostu Hastanemizde Doğum Ünitesi Bekleme Alanı’ yeni yüzüyle hizmete başlamıştır.
 • b1.jpeg
 • b4.jpeg
 • b5.jpeg
 • b6.jpeg


2023 YILI TOPLAM DOĞUM SAYILARI
AYLAROCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM
NORMAL DOĞUM4403854184604574765325154864534622
PRİMER SEZERYAN62475357728084565666633
MÜKERRER SEZERYAN2942172632412312432742562642142497
ÖLÜ DOĞUM4375621262249
MÜDAHALELİ DOĞUM3386285510454
TOPLAM8036557497697688099078388187397116

2023 YILI AYLIK DOĞUM SAYILARI
AYLARTOPLAM DOĞUM SAYISITOPLAM N.S.DTOPLAM C/SPRİMER C/SESKİ C/SPRİMER C/S ORANIESKİ C/S ORANITOPLAM C/S ORANI
OCAK796440356622947,8%36,9%44,7%
ŞUBAT649385264472177,2%33,4%40,7%
MART734418316532637,2%35,8%43,1%
NİSAN758460298572417,5%31,8%39,3%
MAYIS760457303722319,5%30,4%39,9%
HAZİRAN7994763238024310,0%30,4%40,4%
TEMMUZ890532358842749,4%30,8%40,2%
AĞUSTOS827515312562566,8%31,0%37,7%
EYLÜL806486320562646,9%32,8%39,7%
EKİM733453280662149,0%29,2%38,2%
KASIM
ARALIK
TOPLAM77524622313063324978,2%32,2%40,4%


2023 YILI EPİZYOTOMİ ORANLARI
AYLARTOPLAM VAJİNAL DOĞUM SAYISIVAJİNAL DOĞUM SAYISIEPİZYOTOMİ AÇILAN DOĞUM SAYISIORAN
OCAK79644012027,3%
ŞUBAT64938513334,5%
MART73441812930,9%
NİSAN75846013328,9%
MAYIS76045716636,3%
HAZİRAN79947613528,4%
TEMMUZ89053222141,5%
AĞUSTOS82751522042,7%
EYLÜL80648617435,8%
EKİM73345314932,9%
KASIM
ARALIK
2023 TOPLAM77524622158034,2%


2023 YILI İNDÜKSİYON ORANLARI
AYLARTOPLAM DOĞUM SAYISIVAJİNAL DOĞUM SAYISISEZERYAN DOĞUM SAYISIİNDÜKSİYON TAKILAN GEBE SAYISIORAN
OCAK79644035612015,1%
ŞUBAT64938526413320,5%
MART73441831612917,6%
NİSAN75846029813317,5%
MAYIS76045730316621,8%
HAZİRAN79947632313516,9%
TEMMUZ89053235822124,8%
AĞUSTOS82751531222026,6%
EYLÜL80648632017421,6%
EKİM73345328014920,3%
KASIM
ARALIK
2023 TOPLAM775246223130158020,4%